Creamy Tomato & Chorizo Pasta

It's time to enjoy some pasta!
star